Uw partner in de productie van fijnprecisie mechanische onderdelen in metaal en kunststof

Algemene verkoopsvoorwaarden

ALGEMENE VERKOOPS VOORWAARDEN DIAMETAL NV

Prijsoffertes
– Prijsoffertes zijn geldig voor de hoeveelheden, prijs en geldigheidsperiode zoals aangegeven op de prijsofferte. Indien de klant slechts een deel van de offerte besteld of deelleveringen wenst is Diametal niet gehouden aan de gemaakte prijsofferte.
– Leveringstermijnen op offertes worden enkel ter titel van informatie gegeven en zijn nooit bindend.
– Bij een bestelling zonder prijsofferte of een bestelling die afwijkt van de prijsofferte wordt de bestelling uitgevoerd aan de regieprijzen van Diametal die op dat geldig zijn.
– Volgende bestellingen worden altijd aan regie prijs + 30% gefactureerd:
– Bestellingen waar Diametal binnen de 24 uur aan moet beginnen.
– Bestellingen die door de klant zelf als dringend worden bestempeld.
– Voor een bestelling onder 100 euro wordt er 20 euro administratiekosten aangerekend.
– Ingeval van herstellingen of indien de klant zelf de te bewerken goederen levert, blijft het risico van het aan DIAMETAL overhandigde goed steeds op de klant berusten.

Transport
– Alle bestellingen zijn af te halen door de klant, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
– Het risico van de goederen gaat over op de klant vanaf het moment dat deze, of zijn aangestelde (transportfirma), de leveringsbon of transportdocument ondertekent.

Betaling
– Behoudens bijzondere verkoopsvoorwaarden zijn alle facturen contant betaalbaar op factuurdatum, op de zetel van het bedrijf en voor levering. Bij laattijdige betaling loopt van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest van 10% per jaar tot datum van effectieve betaling, vermeerderd met een administratieve kost van 50 euro. Bij laattijdige betaling van één factuur zijn alle andere facturen onmiddellijk opeisbaar en betaalbaar.
– Ingeval van herstellingen heeft DIAMETAL een retentierecht op de haar overhandigde goederen.
– Indien de klant de levering van bestelde goederen weigert, de bestelling annuleert of er geen uitvoering aan kan geven, zonder bewezen fout van Diametal, dan is de klant een schadevergoeding verschuldigd ten belope van de waarde van het bestelde goed.
– Alle geleverde goederen blijven eigendom van DIAMETAL tot op het ogenblik van de integrale betaling van de prijs.
– Voor Klanten die ook Leverancier zijn geldt de mogelijkheid tot schuldvergelijking.

Gebreken
– Zichtbare gebreken dienen schriftelijk: per brief of per e-mail te worden ingeroepen, ten laatste 30 dagen na de levering.
– DIAMETAL kan enkel aansprakelijk worden gesteld ingeval van bedrog of opzet in haren hoofde of in hoofde van haar aangestelde. Elke schadevergoeding voor een bewezen fout van Diametal is in alle gevallen beperkt tot de waarde van de bestelling.
– De klant is verplicht duidelijke en volledige plannen, afmetingen, toleranties en/of instructies te geven die bruikbaar zijn voor de productie. In geval de klant dit nalaat zijn alle risico’s en kosten die dit meebrengen ten zijnen laste.

Algemeen
– Bij strijdigheid van bestel of algemene voorwaarden van de klant prevaleren de algemene verkoopsvoorwaarden en de factuurvoorwaarden van Diametal.
– Ingeval van nietigheid van een van deze voorwaarden treft deze nietigheid enkel de voorwaarde in kwestie en blijven de andere onverminderd geldig.
– Alleen het vredegerecht te Turnhout en de rechtbanken van eerste aanleg of van koophandel te Turnhout zijn bevoegd om van geschillen en vorderingen in eerste gebied kennis te nemen. Voor alles wat niet uitdrukkelijk in deze algemene voorwaarden wordt geregeld is het Belgische recht van toepassing.

Diametal NV • Gareelmakersstraat 10 • B-2200 Herentals • tel +32(0)14 249980 • www.diametal.be
inform@diametal.be • BTW BE 0425.034.994 • ING bank BE13 3200 6449 2239 • BBRUBEBB